Terminy realizacji i harmonogram:

Lp.Planowane terminy etapu przygotowania inwestycji:
1Złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachIII kwartał 2023 r.
2Wydanie przez organ decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachIV kwartał 2024 r.
Planowane terminy zależne od pozyskania finansowania na etap realizacji inwestycji:
3Ogłoszenie przetargu w formie projektu-budujIII kwartał 2025 r.
4Złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRiDIV kwartał 2026 r.
5Uzyskanie decyzji ZRiDIII kwartał 2027 r.
6Przekazanie placu budowy i rozpoczęcie prac budowlanychIII kwartał 2027 r.
7Zakończenie realizacji inwestycji, oddanie drogi do użytkowaniaIV kwartał 2029 r.
 • Projekt robót geologicznych wraz ze złożeniem wniosku o jego zatwierdzenie do właściwego organu – 01.2019;
 • Elementy Koncepcji Programowej ze złożeniem na ZOPI (Etap II) – 07.2019;
 • Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – 07.2019;
 • Przygotowanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej i hydrogeologicznej wraz ze złożeniem wniosku o jej zatwierdzenie do właściwego Organu – 07.2019;
 • Uzyskanie decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczno – inżynierską i hydrogeologiczną – 09.2019.

Najważniejsze informacje:

Przedmiotem zadania jest opracowanie dokumentacji STEŚ-R (Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej) dla zadania pn. „Budowa obwodnicy Prudnika w ciągu drogi krajowej nr 41” na etapie Koncepcji Programowej.

Opis opracowania:

 • budowa jednojezdniowego odcinka DK 41 o długości około 3,079 km klasy GP,
 • budowa skrzyżowań skanalizowanych/ typu rondo na DK 40 i DK 41,
 • Zapewnienie pełnej obsługi komunikacyjnej terenów przyległych do projektowanej drogi, budowa jezdni dodatkowej,
 • przebudowa istniejących dróg w zakresie kolizji z obwodnicą
 • budowa obiektów inżynierskich,
 • budowa urządzeń odwadniających,
 • budowa Obwodu Drogowego, budowa miejsc do kontroli i ważenia pojazdów przez służby ITD.,
 • przebudowa sieci i infrastruktury związanej z drogą.

 Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi:

Obwodnica
Wariant123
Klasa techn.GPGPGP
Vp80 km/h80 km/h80 km/h
Vm100 km/h100 km/h100km/h
Przekrój drogi1-Feb1-Feb1-Feb
Szerokość pasa ruchu3,5m3,5m3,5m
Szerokość pobocza1,5-2,0m1,5-2,0m1,5-2,0m
Drogi krajowe
WariantyW1,W2,W3W2
Nr drogiDK 41DK 40
Klasa techn.GPGP
Vp60 km/h60 km/h
Vm80 km/h80 km/h
Przekrój drogi1-Feb1-Feb
Szerokość pasa ruchu3,5m3,5m
Drogi gminne i powiatowe
Nr drogiUl. Harcerskaul. A. Skowrońskiegoul. Jesionkowej
KategoriaGminnaPowiatowaGminna
Klasa techn.DZD
Vp30 km/h40 km/h30 km/h
Przekrój drogi1-Feb1-Feb1-Feb
Szerokość pasa ruchu3,5m3,5m3,5m

Cele opracowania:

 • uściślenie zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia polegające na ustaleniu szczegółowych rozwiązań geometrycznych elementów drogi, konstrukcji obiektów drogowych i inżynierskich, granic terenowych zadania inwestycyjnego oraz przedmiaru robót i ich kosztorysu,
 • dostarczenie informacji do podjęcia ostatecznej decyzji inwestorskiej w sprawie celowości, zakresu i horyzontu czasowego realizacji zadania inwestycyjnego,
 • umożliwienie jednoznacznego Opisu Przedmiotu Zamówienia kolejnego etapu przygotowania inwestycji do realizacji
 • określenie wytycznych dla projektu budowlanego.

Cele inwestycji:

 • zmniejszenie i uspokojenie ruchu w mieście Prudnik, co zwiększy bezpieczeństwo i podniesie komfort życia mieszkańców – zmniejszenie ruchu poprawi stan powietrza, zmniejszy hałas i drgania wywołane przez ruch drogowy
 • wyprowadzenie znacznej części ruchu tranzytowego poza miasto,
 • umożliwienie aktywizacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie planowanej obwodnicy, a szczególnie w rejonach węzłów drogowych.